Home Contact Sitemap Zoek
Fr De En

U heeft een klacht

Wat kunt u doen als u een probleem heeft met een politiedienst?

Het Comité P oefent zijn opdracht uit via verschillende kanalen, onder meer door klachten en aangiften van burgers te onderzoeken.

Niettegenstaande elke burger, zoals elke politieambtenaar overigens, een klacht kan indienen over de activiteiten of methoden van de politiediensten, is het van belang te verduidelijken dat het Comité P in principe geen bemiddelingsopdracht heeft en niet is opgericht om individuele problemen van klagers op te lossen.

In bepaalde omstandigheden kan het daarom aangewezen zijn om zich met een klacht tot een andere dienst of instelling te richten.
Dit is het geval indien:

U elders al klacht heeft ingediend

U een verkeersinbreuk betwist

U een melding heeft in verband met een strafrechtelijk probleem waarbij mensen met politiebevoegdheid betrokken zijn

U te maken heeft met een burgerlijk probleem (burenruzie met een politieambtenaar, huurgeschil met een politieambtenaar, enz.)

U te maken heeft met een probleem van andere aard (politiewerking in uw woonplaats, probleem in verband met de deontologie, enz.)

Indien u zich gezien de aard of de ernst van uw probleem toch tot het Comité P wenst te richten, dan vindt u hier de nodige informatie:

Een klacht indienen bij het Comité P

 

U heeft elders al klacht ingediend

Indien u al klacht heeft ingediend en u nieuwe elementen aan het dossier wenst toe te voegen, raden wij u aan contact te nemen met de instelling of de persoon waartoe u zich aanvankelijk heeft gewend (Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, korpschef van de lokale politie, minister van Binnenlandse Zaken, minister van Justitie, burgemeester, enz.).

 

U betwist een verkeersinbreuk

Indien u een verkeersinbreuk wil betwisten, verzoeken wij u het formulier in te vullen dat bij het proces-verbaal is gevoegd en dat volledig ingevuld terug te sturen aan de politiedienst die de vaststellingen heeft gedaan. Zo kan dit formulier bij het dossier worden gevoegd. Eventueel kunt u bij dat formulier een begeleidend schrijven voegen waarin u de situatie nader toelicht.

 

U heeft een melding in verband met een strafrechtelijk probleem waarbij mensen met politiebevoegdheid betrokken zijn (slagen en verwondingen, diefstal, enz.)

 1. Indien u te maken heeft met een strafrechtelijk probleem (slagen en verwondingen, diefstal, enz.) waarover nog geen gerechtelijk dossier is geopend (proces-verbaal, verhoor, enz.), gelieve u zich te wenden tot:

  de dienst intern toezicht van de politiedienst van de plaats waar de feiten zich hebben voorgedaan (of elke andere politiedienst)

   

  Website van de Belgische lokale politie

   

  Contactadres van de federale politie

  de verantwoordelijke van de betrokken dienst met politiebevoegdheid
  de procureur des Konings van het bevoegde parket (per brief)

   

  Adressenlijst van de procureurs des Konings


 2. Indien u te maken heeft met een strafrechtelijk probleem waarover al een gerechtelijk dossier bestaat, gelieve u zich te wenden tot:

  de politiedienst die de feiten heeft vastgesteld of die belast is met opdrachten in dat verband

   

  Website van de Belgische lokale politie

   

  Contactadres van de federale politie

  de verantwoordelijke van de betrokken dienst met politiebevoegdheid
  de procureur des Konings van het bevoegde parket

   

  Adressenlijst van de procureurs des Konings

  de onderzoeksrechter indien u weet dat de feiten in onderzoek het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek

   

  Zoekpagina gerechtelijke adressen

Meer informatie over wat u verder nog kan doen als u slachtoffer bent
van een misdrijf, kan u vinden via volgende link:

Informatie voor slachtoffers, benadeelden

 

U heeft te maken met een burgerlijk probleem (burenruzie met een politieambtenaar, huurgeschil met een politieambtenaar, enz.)

Indien u te maken heeft met een burgerlijk probleem (burenruzie met een politieambtenaar, huurgeschil met een politieambtenaar, enz.), verzoeken wij u contact te nemen met de instelling of de persoon die uw probleem het best kan oplossen (ombudsman, vrederechter, enz.).

Website van de ombudsdiensten

Vrederechters

Indien u vragen heeft over de stappen die u daartoe moet
ondernemen, kunt u terecht bij de Justitiehuizen.

 

U heeft te maken met een probleem van andere aard (politiewerking, probleem in verband met de deontologie, enz.)

Indien u te maken heeft met een probleem van andere aard (politiewerking, probleem in verband met de deontologie, enz.), verzoeken wij u contact te nemen met:

de dienst intern toezicht van de betrokken lokale politie of de federale politie (spoorwegpolitie, FGP, DirCo, DirJud, enz.).

 

Website van de Belgische lokale politie

 

Contactadres van de federale politie

 

Zoekpagina gerechtelijke adressen

de verantwoordelijke van de betrokken dienst met politiebevoegdheid.

U wenst een klacht in te dienen bij het Comité P

Wie kan een klacht indienen?

Belangrijk om te weten

Welke procedure moet u volgen?

Welk gevolg wordt aan uw klacht gegeven?

Definities en praktische informatie